Privacyverklaring

Edison hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We gaan respectvol om met de gegevens die we over u verzamelen.  U blijft eigenaar van die gegevens.   

Edison is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties.  De partners werken samen onder het label Edison om een kwaliteitsvol aanbod aan naschoolse STE(A)M-activiteiten en –projecten voor leerlingen van het lager en secundair onderwijs te organiseren en te promoten.  

Verwerkingsverantwoordelijken

Edison is de naam van een samenwerkingsverband tussen verschillende partners die elk op zich verwerkingsverantwoordelijke zijn.  Deze partners zijn Stad Leuven, KU Leuven, Brightlab en UC Leuven vzw.

Vzw UC Leuven treedt voor wat betreft de gegevensbescherming op als uw contactpunt namens alle partners van Edison. 

Welke gegevens verzamelen en verwerken wij?

We verzamelen de volgende gegevens:

 • Identiteitsgegevens verantwoordelijke: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens van het kind: naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, rijksregisternummer, uitpasnummer, telefoonnummer, medische aandachtspunten

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen en bewaren ze niet langer dan nodig. 

Waarvoor en op grond waarvan verwerken wij persoonsgegevens?

Edison verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op de volgende doelen en op basis van de volgende rechtsgronden :

 • Uw kinderen laten deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door de Edisonpartners op basis van de rechtsgrond uitvoering van de overeenkomst. 
 • Om nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere promotieactiviteiten te organiseren op grond van uw toestemming indien u of uw kind nog niet eerder deelnam aan een Edison-event of op grond van gerechtvaardigd belang indien u of uw kind al een Edison-activiteit heeft bijgewoond. 
 • Om subsidies te verkrijgen van de overheid op grond van onze wettelijke verplichtingen (voorbeeld: afleveren van fiscale attesten). 
 • Om een correcte klanten- en leveranciersadministratie en boekhouding te kunnen voeren op grond van onze wettelijke verplichtingen. 
 • Om een correcte personeelsadministratie mogelijk te maken op grond van de wettelijke verplichtingen van onze partners als werkgever.

Aan wie geven we uw gegevens door?

Wij gebruiken cookies op onze website.  In ons cookiebeleid lichten we dit in detail toe. 

Wij verstrekken in principe nooit gegevens aan derden, uitgezonderd met het oog op verwerking en opslag in onze opdracht. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

 • het verzorgen van de internet omgeving (webontwikkeling en -hosting);  
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen  
 • het verzorgen van postmailings  
 • het opslaan en bewaren van data.  
 • het uitvoeren van marktonderzoek ter verbetering onze communicatie en promotie van onze Edison-activiteiten. 

 Wij geven in principe geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Bijvoorbeeld in het kader van het uitreiken van fiscale attesten.

Minderjarigen

Onze STE(A)M-activiteiten zijn gericht op kinderen tot 18 jaar.  Vandaar dat wij ook persoonsgegevens van minderjarigen verwerken. 

Als we foto’s of ander beeldmateriaal gebruiken waarop u of uw kind te herkennen zijn, vragen we eerst uw toestemming. 

Bewaartermijn

Edison bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Betaling van de gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
 • We informeren en sensibiliseren onze medewerkers zodat zij in staat zijn uw persoonsgegevens veilig en met respect voor uw privacy te gebruiken. 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegeven. U kan altijd uw communicatievoorkeuren beheren en aanpassen.  

U kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij.  

Neem hiervoor contact op met info@edison.vlaanderen.

Deze rechten zijn niet absoluut zodat we in sommige gevallen niet tegemoet kunnen komen aan uw verzoek. 

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, nodigen we u uit eerst met ons contact te nemen via info@edison.vlaanderen. U heeft daarnaast het recht een klacht in te dienen bij de  Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit die in België toeziet op de bescherming van persoonsgegevens. 

Wijziging Privacyverklaring

Edison kan zijn privacyverklaring wijzigen. De meest recente versie dateert van 20/08/2020. Oudere versies van onze privacyverklaring bewaren we in ons archief. Stuur ons een e-mail als u deze wil raadplegen.